Общи условия

Общи условия за ползване на интернет сайта https://www.sfcbg.com/

I. Предмет

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Ес Еф Си Груп ООД, ЕИК 206523486 и клиентите, наричани по-долу ползватели/потребители, на корпоративния уебсайт – https://www.sfcbg.com/, наричан по-долу „уебсайт”.

ІІ. Данни за доставчика

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: Ес Еф Си Груп ООД 

2. Седалище и адрес на управление/упражняване на дейността: гр. Перник 2300, ул.“Св. св. Кирил и Методий“ 23

3. Данни за кореспонденция: +359 877 800 707 e-mail: office@sfcbg.com 

4. Вписване в публични регистри: ЕИК 206523486

5. Надзорни органи:

5.1. Комисия за защита на личните данни

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg  kzld@cpdp.bg 

Уеб сайт: www.cpdp.bg

5.2. Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG113556941

III. Характеристики на уебсайта

Чл. 3. Уебсайта е достъпен на адреса в Интернет https://www.sfcbg.com/, чрез който Ползвателите имат възможност да се информират за предлаганите от уебсайта стоки/услуги, включително следното:

1. Да извършват законосъобразни действия за преглеждане на уебсайта и използване на услугите за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с уебсайта чрез интерфейса на страницата на уебсайта или чрез външни услуги на трети лица, достъпни в Интернет;

3. Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от уебсайта;

4. Да преглеждат стоките/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

5. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на уебсайта в Интернет;

Чл. 4. https://www.sfcbg.com/ информира за стоките/услугите и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките/услугите, предлагани от уебсайта чрез контакт със служителите на https://www.sfcbg.com/

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки/услуги,https://www.sfcbg.com/ се задължава да прехвърли собствеността на Ползвателя и да предостави определените от него услуги.

Чл. 6. (1) Ползвателят и https://www.sfcbg.com/ се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за услуги могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

IV. Използване на уебсайта

Чл. 7. (1) С натискане на бутона за потвърждение на общите условия, политиката за лични данни и политиката на бисквитките на https://www.sfcbg.com/, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, политика за лични данни и политика на бисквитките, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

VI. Защита на личните данни

Чл. 8. (1) https://www.sfcbg.com/ предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, https://www.sfcbg.com/ ще изпрати данните само на e-mail адрес, посочен от Ползвателите.

(3) https://www.sfcbg.com/ приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

(4) Ползвателите се съгласяват, че https://www.sfcbg.com/ има право да обработва личните им данни, необходими за изпълнението на договора.

Чл. 9. Във всеки момент, https://www.sfcbg.com/ има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на действията, които е извършил в рамките на сайта.

VII. Изменение и достъп до общите условия

Чл. 10. Настоящите общи условия по всяко време могат да бъдат изменяни от https://www.sfcbg.com/

Чл. 11. https://www.sfcbg.com/ публикува тези общи условия на сайта заедно с всички допълнения и изменения в тях.